0936.954.982

Facebook

Zalo

Loại sản phẩm

Tụ bù BZMJ0.45-15-3

Giá: 570.000 đ

Tụ bù BZMJ0.45-30-3

Giá: 1.100.000 đ

TỤ BÙ BZMJ0.45-10-3

Giá: 420.000 đ

Tụ bù BZMJ0.45-20-3

Giá: 750.000 đ

Tụ bù BZMJ0.45-25-3

Giá: 950.000 đ

Tụ bù BZMJ0.45-40-3

Giá: 1.500.000 đ

Tụ bù BZMJ0.45-50-3

Giá: 2.100.000 đ

BẢN ĐỒ